Ugnies darbai

Mūs? ?mon? atlieka ?vairius ugnies darbus. ?emiau pateikiame atliekam? darb? s?ra??.

1. Pilnas ?ilumokai?io i?ardymas/surinkimas, vamzdini? pluo?t? demonta?as-monta?as ekstraktoriaus pagalba;
2. Vamzdini? pluo?t?, paskirstymo kamer?, gaubt?, dang?i?, rietini? pertvar? remontas;
3. Atlikti ?altus ?sipjovimus ? technologinius vamzdynus, ?renginius;
4. Atvamzd?i? gamyba, privirinimas HB ?altai ?pjovai atliekant suvirinimo darbus;
5. Aparat? ,vamzdyn? praleidim? ?alinimas montuojant (banda?us)sandarinimo d??es suvirinimo būdu;
6. OA,AK au?intuv? remontas, vamzdini? pluo?t? remontas;
7. AV,TK,SK remontas, vamzdini? pluo?t? remontas;
8. Rezervuar? vakuumavimas;
9. Flan?ini? sujungim? u?ver?imo momento nustatymas, praleidimo pa?alinimas;
10. Vamzdyn? j? atkarp? demonta?as po remonto HB, pridavimas TPT,TUV monta?as;
11. Smulkus technologini? sl?gini? aparat?, vamzdyn? remontas atliekant suvirinimo darbus:
       a) suvirinimo siūli? remontas pagal techninio patikrinimo akt?(patvirtint? schem?),
       b) brokuot? atvamzd?i? pervirinimas nipoletais, veldoletais, cokoletus,
       c) seno tipo ventili? pervirinimas naujais;
12. Technin?s,remontin?s dokumentacijos ruo?imas;
13. Naftos gaudykli?, nusuodintuv?, flotatori?, aratenk?, grandinini? transporteri? remontas.

Visi darbai atliekami kokybi?kai, naudojant tik visus auk??iausius reikalavimus atitinkan?i? ?rang?.

virinimas

Visos teis?s saugomos ?statymo ? 2016 UAB "Nafmera"

汤姆叔叔影院